Arenev linnaosa ja ruumilised väärtused 

Linn ja selle osad ei saa kunagi päriselt valmis, vaid on pidevas muutumises. Seejuures on oluline, et linnaosa arenguid puudutavates planeeringutes ja projektides oleks erinevad osapooled, sh avalikkuse esindajad aktiivselt kaasatud. Karlova Selts (edasiselt selts) tugineb põhikirjale ja tegutseb selle nimel, et linnaosa puudutavate muutuste üle otsustamisel arvestataks kohaliku kogukonna ettepanekutega.

Karlova linnaosa ehitustegevust reguleerib Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneering "Karlova miljööväärtusliku ala kaitse- ja kasutamistingimused" (edasiselt Karlova teemaplaneering). 

Väljavõte teemaplaneeringust: Ehitus– ja kasutustingimuste seadmise eesmärgiks on linnaosa ajaloolise planeeringu-, hoonestusstruktuuri ja tervikmiljöö säilitamine ning sellega arvestamine hoonete rekonstrueerimisel ja uusehitiste planeerimisel.

Karlova teemaplaneering on Karlova linnaosa tasandil ruumilist arengut suunav ühiskondlik kokkulepe, mille põhimõtetega on seltsi esindajad üldjoontes päri. Sellest lähtuvalt on seltsi poolsed seisukohavõtud kooskõlas teemaplaneeringuga. Selts arvestab, et teemaplaneeringut ei saa käsitleda nn lõpliku tõena. Dokument määrab põhilised tasakaalustatud arengusuunad, mida tuleb edasise ruumilist planeerimist lahendava protsessi käigus aina uuesti hinnata ja täpsustada.

Olemasolevad ehitised vajavad järjepidevat ja teadlikku hoolt. Seejuures lähtume säästvatest renoveerimisviisidest.