Tähe 19 ja 19a detailplaneeringu (edasiselt detailplaneering) eskiislahenduse arutelu ajendas linnavalitsust initsiatiivi haarama, et korraldada lisanduv Tähe-Pargi-Lootuse tn ristmikku ja selle lähiala puudutav töötuba. 

27.02.2014. a toimunud kokkusaamisel olid lisaks Karlova Seltsi ja linnavalitsuse esindajatele kohale kutsutud linnaliikluse ja parkimise eksperdid Dago Antov ja Sulev Sannik, kellega leidsid seltsi linnaruumi toimkonna poolt ristmikule ja Tähe tn parkimisele esitatud ettepanekud põhijoontes hea kooskõla (vt ka joonist). Loodame, et töötoa tulemustega arvestatakse detailplaneeringus.

Tartu Kõrgema Kunstikooli ruumes toimunud töötuba oli produktiivne ning Karlova Selts tänab linnavalitsust väärt ettevõtmise korraldamise eest. Sarnastes avalikku linnaruumi puudutavates küsimustes on kohalikke elanikke, väljastpoolt kutsutud eksperte, nagu ka linnavalitsuse esindajaid ühiselt mõtlema ja lahendusi pakkuma meelitavaid töötoad väga efektiivseks abinõuks. Karlova Seltsi linnaruumi toimkond loodab sellisele lähenemisele ka tulevikus teistegi olulise ruumimõjuga planeeringute ja ehitusprojektide juures. Pakume seejuures hea meelega abi organiseerimisel.

Järgnevalt lühike ülevaade Kasekese planeeringu sündmustest aprilli esimeses pooles.

Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnalt saabus 02.04.2014. a kiri täiendavate seisukohtadega, mis on toodud alljärgnevalt muutmata kujul.

Osakonnas 28.01.2014 toimunud detailplaneeringu eskiislahenduse arutelul otsustati, et kohustusliku ehitusjoone osas esitatud ettepanekute ning Karlova Seltsi poolt kirjalikult esitatud ettepanekute osas kujundab osakond kirjaliku seisukoha, mis edastatakse kõigile osalejatele. 

Arutelust lähtuvalt korraldati 28.02.2014 Karlova linnaosa liikluskorraldust käsitlev töötuba, kus arutati ja pakuti lahendusi liikluskorralduse paremaks ja turvalisemaks muutmiseks. 

Eelnevale tuginedes on osakond kujundanud ettepanekute osas seisukohad, mida Tähe 19 ja 19a kruntide detailplaneeringu edasisel koostamisel tuleb arvestada: 

 1. Ettepanek: Tähe tänava äärse kohustusliku ehitusjoone määramisel jätta võimalus nii hoone põhimahu kavandamiseks tänavajoonele kui ka eskiislahenduses näidatud tagasiastega lahenduseks. Seisukoht: Eelistatud on eskiislahendusega heaks kiidetud tagasiaste, mis tagab äripindade kavandamisel inimesele mugavama juurdepääsu tänavalt ning loob võimaluse taskupargi, kohviku terrassi vms kujundamiseks. Planeeringu kohustuslik ehitusjoon jätta samaks.
 2. Ettepanek: Käsitleda Tähe tänavat planeeringus Lootuse tn ristmikust kuni Eha tn ristmikuni (sh liikluse planeerimine, alleepuude rekonstrueerimine). Seisukoht: Planeeringuala laiendamine ei ole vajalik. Antud planeeringu lahenduses kajastatakse Tähe tänava ristlõige, mis on nimetatud lõigus sama.
 3. Ettepanek: Sõidukite parkimine jätta sõidutee serva, mitte puude vahele. Seisukoht: Arvestada ettepanekuga.
 4. Ettepanek: Esitada Tähe-Pargi-Lootuse ristmiku kohta põhimõtteline lahendus liiklusturvalisuse tõstmiseks. Seisukoht: Tähe-Pargi-Lootuse tänavate ristmiku kohta väljastatakse linna poolt projekteerimistingimused ja ristmik lahendatakse eraldi projektiga Pargi tänava rekonstrueerimisel. Ristmiku põhimõtteline perspektiivne lahendus kajastatakse planeeringu linnaehituslike seoste joonisel. 
 5. Ettepanek: Esitada Tähe tn lõigus Eha kuni Pargi tänav ja Lootuse tn lõigus olemasoleva ja planeeritava hoonestuse kohta tänavavaated (nn perspektiivist tulenevate moonutuste vaba lihtsustatud esifassaadide vaade), mille abil on avalikkusel selgem mõista kavandatava ja olemasoleva hoonestuse vahelisi kõrgussuhteid (st maksimaalse lubatud kõrguse liigendamist ja sobitumist ümbritsevas keskkonnas). Seisukoht: Arvestada. Nimetatud lõiked esitada planeeringu mahus.
 6. Ettepanek: Uushoonestuse Tähe tn poolse hooneosa esifassaadi juurde näidata põhimõtteline jalgrataste parkimisala asukoht. Seisukoht: Arvestada. 
 7. Põhjendada ja täpsustada Lootuse tn äärde krundipiirile näidatud piirde vajadust. Seisukoht: Lootuse tn äärde hoonestusala ulatuses piiret mitte ette näha.
/////////////////////

Alljärgnevalt on muutmata kujul toodud Karlova Seltsi linnaruumi toimkonna 02.04.2014. a seisukohad eelnimetatud linnavalitsuse poolsetele seisukohtadele.
 1. 28.01.2014. a detailplaneeringu eskiislahendust tutvustavas arutelu protokollis seisab kirjas, et LV kaalub arhitektuurivõistluse korraldamist planeeringu kehtestamisele eelneval vastuvõtmisel. Teie poolt 02.04.2014. a esitatud seisukohtades ei ole sõnagi arhitektuurivõistlusest. Arvestades antud objekti tugevat linnaehituslikku seotust avaliku linnaruumiga, peame arhitektuurivõistluse korraldamist jätkuvalt vajalikuks. Palume antud küsimusele Tartu Linnavalitsuse ja Tellija seisukohta.
 2. Jääme selle juurde, et Tähe tänava äärse kohustusliku ehitusjoone määramisel jätta võimalus nii hoone põhimahu kavandamiseks tänavajoonele kui ka eskiislahenduses näidatud tagasiastega lahenduseks. See jätab arhitektuurivõistluse raames paindlikuma raamistiku parima lahenduse leidmiseks.
 3. Tähe tn planeeringus Lootuse tn ristmikust kuni Eha tn ristmikuni käsitlemise all ei peetud silmas tingimata planeeringuala laiendamist, vaid et näidata vähemasti täiendava illustratiivse skeemi abil, kuidas tänavaruumi tervikuna on käsitletud (Tähe 19 krundiga külgneva osa ühendumine kogu tänavalõiguga, sh parkimine, allee rekonstrueerimine, bussipeatus). See on seltsi esindajatele kui ka avalikkusele laiemalt oluline info, planeeringulahenduse parema loetavuse ja terviklikkuse seisukohast lähtuvalt.
 4. Puuderea rekonstrueerimine tuleb teostada kogu Lootuse ja Eha tn vahelisel Tähe tn lõigul tervikuna.
 5. Peame oluliseks, et kõik viimati linnavalitsuses toimunud eskiislahenduse arutelul osalejad on jätkuvalt kirjavahetusse ja planeerimisprotsessi aktiivselt kaasatud heale osalusplaneerimise tavale vastavalt.
 6. Palume seisukohta meie poolt jaanuaris 2014 esitatud tee ristlõikele ja tänavalahendusele (sõidutee laius 5,5 m + 2,5 m parkimistasku, tänavate dieet ristmike juures, mille arvelt suurendada jalakäijate pinda ja muuta ristmikud kitsamaks (turvalisem ületada)). Lisaks on vajalik ristmikel kivikatte kasutus, mis rahustaks autoliiklust täiendavalt. Antud lahenduseni jõudsime ka Teie kirjas mainitud 28.02.2014. a toimunud liikluskorraldust käsitlevas töötoas koostöös väliste ekspertidega (sh Dago Antov). Soovime jääda antud lahenduse juurde.
Hea Karlova sõber. Kui Sul tekib mõtteid planeeringule ja/või selle protsessile, siis oled palutud allolevasse kommentaariumisse kirjutama. See annab seltsi linnaruumi toimkonnale täiendavat väärtuslikku taustainfot.